_1020755

Specialistkompetens

Att genomföra ett byggprojekt ställer höga krav på byggherrens projektorganisation. Förutom projekt- och byggledning behövs en rad specialistkompetenser för att säkerställa att projektet blir lyckat, eftersom dagens byggnader innehåller en lång rad tekniska funktioner som ska verka i ett integrerat system. Det handlar om att använda rätt byggteknik och att installationssystem fungerar utifrån användarens förväntningar. Till det ska även byggkostnaden samt drift- och förvaltningskostnaden vägas in. Miljökrav ska också säkerställas, särskilt om byggnaden ska miljöcertifieras. Våra specialistfunktioner är ofta med redan i projektets inledande skeden, då möjligheten att påverka är som störst.  

Projektbyrån kan erbjuda samtliga specialistfunktioner som behövs för att genomföra ett byggprojekt. För kunden innebär det att hanteringen blir smidig och att erforderliga resurser hela tiden finns tillgängliga. Våra specialistfunktioner är: 

 • Kostnadskalkyler – Bygg och installationer
 • Ekonomiuppföljning – Kostnadsstyrning – Ekonomicontroller
 • Fakturahantering/Ekonomiuppföljning
 • Kontrollansvariga enligt PBL (KA)
 • Upphandling – Inköp
 • Tid- och resursplanering
 • Kvalitets- och miljöstyrning
 • Miljösamordning
 • Energirådgivning
 • Arbetsmiljöstyrning
 • Riskhantering
 • Installationssamordning
 • Hyresgästkoordination
 • Projektadministration

 

VAD GÖR PROJEKTBYRÅNS ENERGISAMORDNARE?

Energisamordnaren integrerar energi- och inneklimatfrågor under hela byggprocessen. I tidiga skeden deltar energisamordnaren för att sätta energikravnivåer och specificera vad detta får för konsekvenser på byggnadens utformning/programhandling. Under projekteringen är uppgiften att säkerställa att ställda energikrav uppfylls och att projektörerna tar fram förslag på systemlösningar som garanterar detta.

I byggskedet består arbetsuppgifterna av att stötta produktionen vid till exempel frågor om utbyte och egenkontroll av energirelaterade produkter, upprätta program/checklista för energiprovningar, leda dessa provningar samt begära in dokument som är relevanta för byggnadens energiprestanda. Arbetet omfattar även att följa upp energiåtgång, kravnivåer och att analysera dessa data. En miljösamordnare ska kunna hantera såväl klimatskal som el, VVS och styrinstallationer ur ett energiperspektiv.

Kontakta vår energisamordnare Mats Åström så berättar han mer om sitt arbete.

VAD GÖR PROJEKTBYRÅNS MILJÖSAMORDNARE?

Miljösamordnaren säkerställer att projektet får den miljöprestanda som eftersträvas. Det handlar inte minst om att bidra med strategisk miljökompetens i frågor kring hållbar utveckling och att samordna arbetet kring fastighetsägarens miljöpolicy.

Arbetet pågår i projektets alla skeden och det är viktigt att miljösamordnaren blir inkopplad redan i programskedet. Kraven i programmet ska inarbetas i projekteringen och under byggskedet följas upp så att de olika entreprenörerna förstår och bygger i enlighet med handlingarna.

I projektets miljöplan upprättar miljösamordnaren rutiner för miljöarbetet, formulerar mål och krav för byggnaden/anläggningen på system, material och produktion. Miljösamordnaren bistår med specialistkompetens i projektet och följer upp miljökraven under alla skeden genom miljörevisioner. Arbetet sker mycket i samverkan på olika nivåer.

Miljösamordnaren har en extra stor roll när projektet ska miljöcertifieras, då även processen kan ha betydelse för den slutliga miljöbedömningen

Projektbyrån. Tulegatan 15, Stockholm 

Kontakt vår miljösamordnare Malin Westin och så berättar hon mer om sitt arbete.