ledning

Ledningssystem

Projektbyråns ledningssystem följer ISO 9001:2008 respektive ISO 14004:2004. Vi genomför årliga revisioner för att garantera att systemet tillämpas på rätt sätt. Som kund hos oss har man alltid rätt att ta del av revisionsresultatet – vi ser det som självklart att våra kunder ska ha full transparens i sina projekt.

Ledningssystemet består av en rad styrande dokument, rutiner och mallar som lätt nås via ett par klick i programmenyn. Vi kan även anpassa våra rutiner till kundens eget ledningssystem. 

Som en naturlig del av ISO arbetar vi ständigt med förbättringsåtgärder. Förutom våra revisioner gör vi även kund- och medarbetarenkäter samt arbetar med erfarenhetsåterföring. Utifrån detta kan vi sedan ta beslut om företagets fortsatta utveckling och hur vi ska vidareutbilda vår personal. 

Kvalitetspolicy

Projektbyråns verksamhet ska präglas av begreppet god kvalitet där vi genom att vara lyhörda för kundens krav och förväntningar levererar de tjänster och den slutprodukt som kunden vill ha i rätt tid, till rätt kvalitet och till överenskommen kostnad.

För att uppfylla vår kvalitetspolicy innebär det att: 

 • vårt kvalitetssystem motsvarar kraven i ISO 9001:2008
 • genom erfarenhetsåterföring, utbildning och nytänkande förbättrar vi ständigt vårt arbetssätt
 • vi är professionella, engagerade och målfokuserade i allt vad vi gör
 • verksamheten styrs och följs upp genom årliga mål som bryts ner och omsätts i handlingsplaner
 • internrevisioner görs och att resultatet av dessa ligger till grund för verksamhetens utveckling

Miljöpolicy

Projektbyråns miljöpolicy bygger på ledord som långsiktighet, helhetssyn och affärsmässighet samt engagemang. Vi ser hållbarhet och livscykeltänkande som en möjlighet för oss att hjälpa våra kunder att få rätt miljöprestanda för sitt projekt. Ekologiska, ekonomiska och socialt hållbara lösningar ska vara självklara delar i alla våra uppdrag.

I vår verksamhet innebär detta att vi ska:

 • motivera våra medarbetare genom att satsa på kompetensutveckling och genom att vara uppdaterade om utvecklingen inom miljöområdet
 • ha fokus på miljöfrågor genom att välja rätt leverantörer och samarbetspartners
 • planera bemanningen i uppdragen så att vi minimerar våra resor
 • arbeta med systematisk erfarenhetsåterföring för att ständigt bli bättre

I våra uppdrag innebär detta att vi ska:

 • i samråd med våra kunder sätta tydliga miljömål som går att följa upp och som leder till ett långsiktigt ansvarsfullt agerande
 • motivera våra kunder att välja miljöanpassade lösningar och att välja rätt samarbetspartners så miljöbelastningen minimeras både i genomförandet och efter att projektet är avslutat
 • medverka till att miljöbelastningen minimeras för de framtida brukarna

Arbetsmiljöpolicy

Projektbyrån ska vara en attraktiv arbetsgivare som både behåller och lockar nya kompetenta medarbetare. Genom ständiga förbättringar vill vi skapa en trygg, stimulerande, hälsosam och trivsam arbetsmiljö, och våra medarbetare ska ha möjlighet att utvecklas i sina arbetsuppgifter.

För att uppfylla vår arbetsmiljöpolicy krävs att: 

 • arbetsklimatet är vänligt och respekterande
 • vi arbetar med aktiviteter som främjar medarbetarnas hälsa, arbetsglädje och effektivitet
 • vi aktivt arbetar med att minimera riskerna för arbetsskador, olycksfall och tillbud
 • vi motverkar tillfälle till diskriminering
 • vi är uppmärksamma på alla former av drogmissbruk
 • vår arbetsplats ska ha god kontorsstandard
 • vi genomför regelbundna utvecklingssamtal
 • arbetsmiljöarbetet är en integrerad del i verksamheten genom aktivt samarbete mellan chefer och medarbetare samt genom ständiga förbättringar